นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน เป็นประธานร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือที่ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรับผิดชอบ หลักการของเงื่อนไขทั่วไปของร่างสัญญา 2 และรายละเอียดสำหรับเริ่มต้นการก่อสร้างระยะแรกของโครงการฯ โดยมี

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการร่วมฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

Copyright © 2015 - 2017. G N G GROUP COMPANY LIMITED. All Rights Reserved